Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. Axell: VOF Axell, handelend onder de naam Axell Employment NL;

B. Opdrachtgever: iedere natuurlijke – of rechtspersoon die met Axell een overeenkomst aangaat;

C. Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Axell en opdrachtgever krachtens welke opdracht diensten worden geleverd aan de opdrachtgever;

D. Opdrachtgeverstarief: het bedrag dat Axell bij nader te omschrijven eenheid aan de opdrachtgever in rekening brengt voor de dienstverlening zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en/of deze algemene voorwaarden;

E. Uitzendkracht: iedere arbeidskracht die op basis van een uitzendovereenkomst met Axell ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever om krachtens een door die opdrachtgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder diens leiding en toezicht;

F. Detacheringskracht: iedere arbeidskracht die op basis van een uitzendovereenkomst met Axell tewerk wordt gesteld bij opdrachtgever om krachtens een door die opdrachtgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder diens leiding en toezicht.

G. CAO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzend- en/of detacheringskrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV anderzijds;

H. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzend- en/of detacheringskracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO voor Uitzendkrachten uit de navolgende elementen:

- Het geldende periodeloon in de schaal;

- De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van Axell te compenseren in tijd of geld);

- Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;

- Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij opdrachtgever bepaald;

- Kostenvergoedingen (voor zover Axell deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);

- Periodieken, hoogte en tijdstip als bij opdrachtgever bepaald.

 

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van Axell, voor zover het een en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en/of tewerk stellen van detacheringskrachten.

2.2 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn ook steeds ten volle van toepassing op alle offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten die voortbouwen, of voortvloeien uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn (verklaard), tenzij tussen Axell en opdrachtgever schriftelijk anders overeengekomen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig en/of van toepassing, indien en voor zover Axell die afwijking schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing, tenzij deze door Axell nadrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Offertes

3.1 Alle offertes van Axell geschieden steeds vrijblijvend en kunnen slechts worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een nader aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten en bevestiging

4.1 Een overeenkomst tussen Axell en de opdrachtgever komt eerst tot stand nadat Axell de door de opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging/akkoordverklaring heeft ontvangen en schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard, danwel nadat door Axell uitvoering aan de opdracht wordt gegeven.

4.2 Wijzigingen of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk en wijzigingen in of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Axell zijn bevestigd.

4.3 Met het sluiten van een overeenkomst verliezen voorafgaande offertes, onderhandelingen, verklaringen en eerdere afspraken hun kracht, behoudens voor zover daarna in een contract en/of bijlage specifiek wordt verwezen.

4.4 De uit een overeenkomst tussen Axell en de opdrachtgever voortvloeiende dienstverlening en/of rechtenverlening dient uitsluitend in Nederland te worden uitgevoerd en geldt slechts voor Nederland. Het is de opdrachtgever derhalve niet toegestaan om de uitzendkracht/detacheringskracht werkzaamheden te laten verrichten buiten Nederland. Van het voorgaande kan slechts worden afgeweken indien dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 5: Selectie

5.1 Axell selecteert de ter beschikking te stellen uitzendkracht en/of de tewerk te stellen detacheringskracht aan de hand van aan Axell bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen uitzend- en/of detacheringskrachten enerzijds en aan de hand van door opdrachtgever aan Axell verstrekte inlichtingen betreffende op te dragen werkzaamheden anderzijds.

5.2 Axell is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen die het op een aanvraag ter beschikking c.q. tewerk stelt.

5.3 Bij de selectie van kandidaten neemt Axell de uiterste nauwkeurigheid in acht. Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de uitzend- en/of detacheringskracht aan de verwachtingen voldoet. Axell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de uitzend- en/of detacheringskracht niet aan de verwachtingen voldoet.

5.4 Axell is gedurende de opdracht te allen tijde gerechtigd om aan de opdrachtgever een andere uitzendkracht/detacheringskracht ter beschikking te stellen ter vervanging van een bestaande uitzendkracht/detacheringskracht. Indien Axell om welke reden dan ook, niet (meer) in staat is om een (vervangende) uitzendkracht/detacheringskracht ter beschikking te stellen, zal zij niet gehouden zijn tot vergoeding van enige kosten of schade die de opdrachtgever als gevolg daarvan lijdt.

 

Artikel 6: Facturen en Betaling

6.1 De facturen worden met in achtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de overeenkomst met de opdrachtgever. Axell is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.

6.2 De facturen van Axell worden berekend en opgesteld aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdverantwoordingsformulieren, welke formulieren na ondertekening door opdrachtgever voor hem bindend zijn.

6.3 De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de tijdverantwoordingsformulieren tijdig worden ingevuld, dat de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld en dat het tijdverantwoordingsformulier bij inzending is voorzien van een handtekening en zo mogelijk van een firmastempel van de opdrachtgever.

6.4 Bij verschil tussen het bij Axell ingeleverde tijdverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Axell

ingeleverd tijdverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de factuur zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door

de opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

6.5 Indien de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is Axell gerechtigd op een door haar te

bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.

6.6 Na ontvangst dient de opdrachtgever de facturen meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen acht

dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Axell te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn

(eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

6.7 De opdrachtgever is te allen tijden gehouden elke door Axell ingediende factuur te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur,

tenzij tussen opdrachtgever en Axell schriftelijk anders is overeengekomen.

6.8 Uitsluitend betalingen aan Axell zelf danwel aan een (rechts)persoon die door Axell tot incassering van haar facturen ten behoeve van haar

gemachtigd is danwel aan de belastingdienst, werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan

arbeidskrachten werken niet bevrijdend en kunnen nimmer grond opleveren voor (gedeeltelijke) bevrijding, danwel verrekening.

6.9 Indien een factuur van Axell niet binnen de van toepassing zijnde betalingstermijn aan Axell is voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in

verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist. Alsdan is vanaf het moment van intreden van verzuim de opdrachtgever

vertragingsrente ad 1% per maand of gedeelte van een maand over het onbetaald gebleven factuurbedrag tot aan de dag de algeheel voldoening aan

Axell verschuldigd, tenzij de wettelijke rente meer dan 12% per jaar bedraagt, in welk geval de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.

6.10 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen

geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 20% van de verschuldigde

hoofdsom, indien deze minder dan € 1.365,00 bedraagt, of 15% indien de verschuldigde hoofdsom bedraagt minstens € 1.365,00 en minder dan €

3.400,00 en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom € 3.400,00 of meer bedraagt. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door Axell is ingeroepen

respectievelijk de vordering door Axell ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever

verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Axell om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde

percentages is berekend, niet kostendekkend is.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Axell is als goed opdrachtnemer gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voorzover Axell deze verplichting

niet nakomt, is Axell, met in achtneming van het hierna in lid 3 bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de

opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maand na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke

klacht terzake indient bij Axell en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Axell.

7.2 Axell is, voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van onjuiste selectie van

een uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij de

uitzendonderneming indient en daarbij in rechte aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de

zijde van Axell.

7.3 Iedere aansprakelijkheid en/of verplichting van Axell tot vergoeding van schade van de opdrachtgever, uit hoofde van deze algemene voorwaarden

of uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot ten hoogste 20% van het opdrachtgeverstarief dat betreffende die uitzend- en/of detacheringskracht

ingevolgde de opdracht van toepassing was over de beoogde duur van de opdracht met een maximum van 26 weken. Dit maximum komt te vervallen,

indien er sprake is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Axell. De aansprakelijkheid van Axell voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten. Onverminderd het

voorgaande is iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval wordt uitbetaald op basis van de door Axell

afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

7.4 Axell schiet in ieder geval niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade:

a. indien Axell een aanvraag van de opdrachtgever om een uitzend- en/of detacheringskracht ter beschikking te stellen niet in behandeling neemt;

b. indien de contacten tussen de opdrachtgever en Axell voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de

opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking en/of een detacheringskracht tewerk te stellen, om welke reden dan ook niet leiden tot de

daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht en/of tewerk stelling van een detacheringskracht;

c. indien Axell, om welke reden dan ook een uitzend- en/of detacheringskracht niet of niet langer conform de opdracht ter beschikking/tewerk kan

stellen.

7.5 Alle aanbiedingen en dienstverleningen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat Axell direct noch indirect enigerlei aansprakelijkheid zal

dragen voor schade en verliezen die opdrachtgever of derden mochten lijden als gevolg van het gedrag van door haar ter beschikking en/of tewerk

gestelde werknemers, vertoond jegens derden of de opdrachtgever en/of personen in dienst of werkzaam bij of voor de opdrachtgever. Onder gedrag

wordt mede verstaan het leveren van ondeugdelijk werk en/of het aangaan van eventuele verbintenissen door de werknemer.

7.6 De opdrachtgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de uitzend- en/of detacheringskracht

werkzaamheden laat verrichten zodanig in te richten en te onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de uitzend- en/of

detacheringskracht zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de uitzend- en/of

detacheringskracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk

bekend met artikel 7:658 BW (art. 7:658 lid 4 BW), alsmede met de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichtte van

de uitzend- en/of detacheringskracht. De opdrachtgever vrijwaart Axell tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de uitzenden/

of detacheringkracht op Axell.

7.7 De opdrachtgever is verplicht om Axell schriftelijk op de hoogte te stellen van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften die door de uitzend- en/of

detacheringskracht bij de uitvoering van de opdracht in acht genomen moeten worden. De opdrachtgever neemt zelf al deze ter uitvoering verplichte

maatregelen.

7.8 De opdrachtgever is jegens Axell tevens verplicht om aan Axell – en ook aan de ter beschikking c.q. tewerk te stellen werknemer indien Axell daartoe

de wens te kennen geeft – tijdig voor aanvang van de werkzaamheden informatie te verschaffen over de verlangde beroepskwalificatie, alsmede aan

Axell een document te verstrekken, waarin de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats staan vermeld.

7.9 Indien de uitzend- en/of detacheringskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties

hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het

ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is

van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Axell is niet

aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de opdrachtgever, de uitzendkracht/detacheringskracht en/of derden lijden als gevolg van enige

handelen of nalaten van de ter beschikking gestelde uitzendkracht/detacheringskracht. Opdrachtgever vrijwaart Axell tegen iedere eventuele vordering

van de uitzendkracht/detacheringskracht, opdrachtgever zelf of derde tot vergoeding van de bedoelde schade.

7.10 Indien de opdrachtgever de in het vorige lid vernoemde verplichtingen niet nakomt is hij/zij jegens de werknemer van Axell gehouden tot

vergoeding van de schade die laatst genoemde dientengevolge van de uitoefening van zijn werkzaamheden heeft geleden, tenzij de opdrachtgever het

bewijs levert dat de niet nakoming aan overmacht of die schade in belangrijke mate aan opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer kan worden

geweten. De opdrachtgever zal Axell tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.

7.11 De opdrachtgever zal aan de uitzend- en/of detacheringskracht vergoeden alle schade (met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van de

rechtsbijstand) die de uitzend- en/of detacheringskracht lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid 6, 7 en 8 genoemde verplichtingen

geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid van de uitzend- en/of detacheringskracht.

Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van

rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde

personen.

7.12 De opdrachtgever is jegens Axell gehouden om alle verplichtingen als bedoeld in de overige leden onverkort na te komen en vrijwaart Axell te allen

tijden tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van de rechtsbijstand jegens Axell geldend

gemaakt inzake de niet- nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichtingen, onverminderd eventuele overige (vorderings) rechten van Axell jegens de

opdrachtgever.

7.13 De opdrachtgever is gehouden zich afdoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel.

 

Artikel 8: Duur van de opdracht: wijze en termijnen van beëindiging

8.1 De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd.

8.2 De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

a) óf voor een vaste periode; dat wil zeggen voor een vooraf vastgestelde kalenderperiode of voor een periode die eindigt op een vooraf vastgestelde

datum,

b) óf voor een bepaalbare periode; dat wil zeggen voor een periode die eindigt doordat zich een objectief bepaalbare gebeurtenis voordoet (een

gebeurtenis onafhankelijk van de wil van partijen); hierbij kunnen meerdere gebeurtenissen worden omschreven, met dien verstande dat de opdracht

eindigt voor het intreden van een van de afzonderlijke gebeurtenissen,

c) of voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt.

2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan.

3. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Indien die mogelijkheid tot tussentijdse opzegging is overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk te geschieden met in achtneming van een

opzegtermijn van tenminste veertien dagen.

8.3 De opdracht voor onbepaalde tijd:

1. de opdracht voor onbepaalde tijd is de opdracht die niet wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

2. de opdracht voor onbepaalde tijd kan te allen tijden worden beëindigd door middel van opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen.

8.4 Het recht van (tussentijdse) opzegging (voor opdrachten voor bepaalde en onbepaalde tijd) kan schriftelijk aan nadere voorwaarden en/of aan

nadere of afwijkende andere termijnen worden verbonden. Op de opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.

 

Artikel 9: Functie en beloning

9.1 Voor aanvang van de Opdracht verstrekt Opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzend- en/of detacheringskracht uit te oefenen functie en

de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van Opdrachtgever.

9.2 De beloning van de uitzend- en/of detacheringskracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld

conform de geldende CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de Inlenersbeloning, zie hierna leden 4 en 6) en de van toepassing zijnde

wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.

9.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzend- en/of

detacheringskracht uitgeoefende functie, zal Opdrachtgever aan Axell onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De

beloning van de uitzend- en/of detacheringskracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of

inschaling kan tijdens de Opdracht worden aangepast indien de uitzend- en/of detacheringskracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt

met een beroep op de wet- en regelgeving, de CAO en/of de Inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Axell de

beloning van de uitzend- en/of detacheringskracht en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. Opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het

moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan Axell verschuldigd.

9.4 Axell is op grond van de ABU-CAO verplicht met ingang van de eerste werkdag van de uitzend- en/of detacheringskracht de Inlenersbeloning toe te

passen. 9.5 Opdrachtgever zal Axell tijdig, docht uiterlijk voor aanvang van de werkzaamheden van de de uitzendkracht/ detacheringskracht, voorzien

van informatie over alle bedoelde elementen van de Inlenersbeloning, te weten:

a. Het geldende periodeloon in de schaal;

b. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (naar keuze van de Axell te compenseren in tijd of geld);

c. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;

d. Initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij Opdrachtgever bepaald;

e. Kostenvergoedingen (voor zover Axell deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);

f. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij Opdrachtgever bepaald.

9.6 Opdrachtgever stelt Axell tijdig en in ieder geval direct bij bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde

initiële loonsverhogingen.

9.7 De gevolgen voortvloeiende uit door Opdrachtgever verkeerd of onvolledig verstrekte informatie komen voor rekening van Opdrachtgever.

Opdrachtgever zal Axell dienaangaande vrijwaren.

9.8 Overwerk, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen) en/of verschoven uren wordt beloond conform

de de Inlenersbeloning en wordt aan Opdrachtgever doorberekend.

 

Artikel 10: Vervanging en beëindiging opdracht

10.1 Ziekte, ongeval, beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen Axell en de uitzend- en/of detacheringskracht is aangegaan of overlijden

van de uitzend- en/of detacheringskracht geldt als overmacht voor Axell en dientengevolge is Axell nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade,

met dien verstande dat Axell, voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de

uitzend- en/of detacheringskracht zal trachten zorg te dragen.

10.2 Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Axell de uizend- en/of detacheringskracht niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever,

doordat de overeenkomst tussen Axell en de uitzend- en/of detacheringskracht is geëindigd en niet direct uitsluitend wordt voortgezet.

10.3 Mocht een uitzend- en/of detacheringskracht, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere uitzend- en/of detacheringskracht dan

blijven onverkort de verplichtingen van de opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerst genoemde uitzend- en/of detacheringskracht bestaan,

voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

 

Artikel 11: Ontbinding

11.1 Indien de opdrachtgever aan een van zijn verplichtingen uit een met Axell gesloten overeenkomst niet, danwel niet tijdig voldoet heeft Axell het

recht de betreffende overeenkomst danwel alle met opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en

zonder ingebrekestelling, onverminderd de rechten van Axell in het bijzonder het recht tot volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte

kosten hieronder begrepen.

11.2 Axell heeft het recht op gelijke wijze als in het vorige lid te handelen indien:

- de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;

- de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

- de opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt.

11.3 Onder voornoemde omstandigheden heeft Axell het recht de gehele danwel een door Axell te bepalen gedeelte van de overeenkomst te ontbinden

en tevens haar dienstverlening te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever aanspraak heeft op schadevergoeding of op restitutie van enig door de

opdrachtgever verrichte prestatie.

11.4 De opdrachtgever verleent aan Axell het recht om in het voorkomende geval het terrein van de gebouwen van de opdrachtgever te betreden voor

het verwijderen, terugnemen of beëindigen van de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomst/dienstverlening.

11.5 Alle kosten van zodanig verwijdering, terugnemen of beëindiging zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 12: Arbeidstijd, Overwerk en Bedrijfssluiting

12.1 De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de arbeidskracht. Axell kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd

toepasselijke regelgeving nooit door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

12.2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag,

respectievelijk per week, of boven bij rooster vastgestelde uren.

12.3 Alle kosten van Axell over het door de arbeidskracht verrichte overwerk, werk op zaterdag, zondag en feestdagen zijn door opdrachtgever

verschuldigd.

12.4 Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar

was, steeds zo spoedig mogelijk, Axell in te lichten omtrent periodieke bedrijfssluitingen van opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht Axell zo tijdig in

te lichten, dat Axell dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de arbeidskracht.

 

Artikel 13: Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzend- en/of detacheringskracht

13.1 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzend- en/of detacheringskracht verstaan:

a. het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot het aannemen van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de

opdrachtgever met de uitzend- en/of detacheringskracht;

b. het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere

uitzendonderneming/payrollonderneming etc.);

c. het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzend- en/of detacheringskracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een

groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2: 24 b BW) danwel de één een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2: 24 a BW).

13.2 Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzend- en/of detacheringskracht tevens verstaan:

a. de (aspirant-) uitzend- en/of (aspirant-) detacheringskracht die bij Axell is ingeschreven;

b. de (aspirant-) uitzend- en/of (aspirant-) detacheringskracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;

c. de uitzend- en/of detacheringskracht wiens terbeschikkingstelling minder dan drie maanden voor het aangaan van de arbeidsverhouding met de

opdrachtgever is geëindigd.

13.3 De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzend- en/of detacheringskracht indien en voor zover

wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

13.4 De opdrachtgever brengt Axell schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzend- en/of detacheringskracht een arbeidsverhouding aan te

gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

13.5 De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzend- en/of detacheringskracht aangaan indien en voor zover de uitzend- en/of

detacheringskracht de arbeidsovereenkomst met Axell niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft, en indien en voor zover de opdrachtgever

de opdracht met Axell niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

13.6 Opdrachtgever, die met een bij hem tewerk gestelde arbeidskracht rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis

geven aan Axell en de opdracht – behoudens overigens het in het volgende van dit artikel bepaalde – behoorlijk met inachtneming van de bepalingen

van deze algemene voorwaarden beëindigen.

13.7 Indien opdrachtgever binnen een termijn van 1040 aan hem te factureren uren voor de desbetreffende uitzendkracht/detacheringskracht na de

aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding met de betrokken arbeidskracht aangaat, dan wel indien opdrachtgever de desbetreffende

uitzendkracht/detacheringskracht via een derde bij de opdrachtgever ter beschikking laat stellen, zal hij aan Axell uit hoofde van schadevergoeding,

onder andere ter dekking van diens overheadkosten en andere kosten, betalen van 40% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief voor de betrokken

arbeidskracht, voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding met de

arbeidskracht tot het moment van afloop van de in de aanvang van dezes genoemde termijn van 1040 aan opdrachtgever te factureren uren.

Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 14: Verhoging van het tarief als gevolg van wettelijke loon- en/of lastenverhoging en/of algemene kostenverhogingen

14.1 Indien tijdens de duur van een opdracht de kosten van de op Axell van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling en/of verhoging van de

kosten voor Axell plaatsvindt indien sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, of om enige andere reden de kosten worden

verhoogd, staat het Axell vrij, het opdrachtgeverstarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering

dienovereenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

Artikel 15: Voorkomen van ontoelaatbare discriminatie

15.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht,

ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door

opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door Axell worden meegenomen.

 

Artikel 16: Arbeidsrechtelijke maatregelen, wettelijke rechten en medezeggenschap

16.1 Arbeidsrechtelijke maatregelen betreffende de arbeidskracht van Axell, die in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht bij opdrachtgever,

kunnen uitsluitend door Axell jegens de arbeidskracht genomen worden.

16.2 In navolging van Axell is opdrachtgever gehouden om zich te conformeren aan wettelijke rechten van de arbeidskracht, die in het kader van de

opdracht werkzaamheden verricht bij opdrachtgever.

 

Artikel 17: Bescherming Persoonsgegevens

17.1 Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van de arbeidskracht, die voor en gedurende de opdracht door Axell kenbaar worden

gemaakt, vertrouwelijk behandelen conform de daarvoor geldende wetgeving.

17.2 Opdrachtgever zal de arbeidskracht op de hoogte brengen van eventueel betreffende deze arbeidskracht geregistreerde persoonlijke gegevens en

de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

 

Artikel 18: Strekking van de Algemene Voorwaarden

18.1 Indien één of meer bepalingen van de opdracht van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen

worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of

rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen

bepalingen, zodanig dat die vervangende bepaling wel rechtsgeldig zijn. De titel van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden hebben uitsluitend een

informatieve bedoeling, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 19: Toepasselijk Recht

19.1 Op alle overeenkomsten tussen Axell en de opdrachtgever hoe dan ook genaamd en uit welke hoofde dan ook is uitsluitend en alleen het

Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20: Bevoegde rechter

20.1 De rechter van de vestigingsplaats van Axell is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Axell gesloten overeenkomsten, tenzij

de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Axell het recht om een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van

de opdrachtgever of van derden.

 

Artikel 21: Vindplaats Voorwaarden

21.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg en de rechtbank te Breda. Van toepassing is

steeds de laatst gedeponeerde versie, c.q. de versie die gold ten tijde

 

 

 

Axell Employment

© 2015 - 2016 Axell Group | All Rights Reserved